Rumored Buzz on עורך דין לגירושים

הפסיקה גררה תגובות רבות והתפרסמו כתבות רבות להלן מספר דוגמאות: כתבה בעניין מזונות הילדים בערוץ השידור הציבורי "כאן" כתבה ב"הארץ" הנוגעת לפסיקה החדשנית בעניין  כתבה בפורטל "וואלה" בנוגע ל"מהפכת המזונות" שנקבעה בפסיקה האחרונה

החשוב מכל, את תניח למראה החיצוני של עורך הדין להשפיע על החלטתך לשכור את שירותיו.

א. תיק זה מתנהל זה זמן רב לפני בית הדין. האישה וילדי הצדדים מתגוררים בבית השייך לצדדים והבעל מתגורר מחוץ לבית.

ובשולחן ערוך חושן משפט הלכות חלוקת שותפות סימן קעא פסק "ביקש אחד מהשותפין לחלוק וליטול חלקו לבדו, אם יש באותו קרקע דין חלוקה כופה את שאר השותפין וחולקין עמו."

אין הקטינה יכולה לאיין את אביה, ובאותה עת לעמוד על זכותה לגביית מזונות. לטעמי, אין להתיר מצב בו בת תתייחס אל אביה כאל אויב, תתעלם כליל מרצונו להיות עמה בקשרובאותה עת תמשיך ותדרוש ממנו כי יישא במזונותיה, וזאת כאשר לא נפל כל פגם בהתנהגותו כלפיה ובוודאי שלא פגם המצדיק התנהגות עוינת וקיצונית זו. חובתה של הקטינה לכבד את אביה וזו גם טובתה...

  עד כה נהוג היה לחשוב שלאבות מומלץ וכדאי להיתדיין בענייני מזונות ילדים בבית הדין הרבני, ואילו לאמהות מומלץ היה להיתדיין בעניינים אלו בבית המשפט לענייני משפחה.  קטגוריות הגילאים על פי הדין העברי:

א. לבתי המשפט יש סמכות לשלול מזונות מקטינים מרדנים וסרבנים כאשר התנהגותם עולה כדי התנהגות מחפירה ובלבד שהאב עשה כל אשר לאל ידו על מנת להביא לחידוש/המשך הקשר.

כאמור גם במערכת הנשואים והגירושין חל הדין האישי קרי הדין הדתי. במדינת ישראל נישואים של בני זוג יהודים יחול דין תורה- בבית הדין הרבני. בני זוג נוצרים יחול דין הכנסיה בה הם חברים. בני זוג מוסלמים נדונים על פי הדין המוסלמי בבית הדין השרעי.

ג. הליך פירוק השיתוף בדירת הצדדים, יחל מיד עם מתן החלטה זו, אולם הוא לא ימומש כל עוד יבוצע האמור בסעיף ב'.

הממצאים העובדתיים שנקבעו בבית המשפט המחוזי התקבלו על השופט, שסבר שטענות המבקש על מצבו הכלכלי אינן מבוססות ומתעלמות מטענות האישה שהוא בעל נכסים.

"מקום המגורים" אינו ביטוי טכני – הוא מבטא מציאות לחץ כאן חיים נמשכת, הוא משקף את המקום שבו גר כרגיל הילד עובר לחטיפה. נקודת המבט היא של הילד והמקום שבו הוא גר. הבחינה מתמקדת בחיי היום-יום של העבר, ולא בתכניות העתיד.

עורך דין הגירושים יוסטון מבטיח שיפוט נוח למחפשי גירושין להגיב

כך פסק השולחן ערוך חושן משפט הלכות מצרנות סימן קעה סעיף כג:

ב. סנקציה זו ננקטת ומיושמת במשורה ומזונות הקטין נדיר כי ישללו עד גיל מצוות וקל וחומר במקרים של קטני קטנים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *